Name: 19th century wall bracket

Price: 2200 Euro

Name: Irish overmantle mirror

Price: 1 Euro

Name: Italian style mirror

Price: 225 Euro

Name: Mirror with oriental scene

Price: 950 Euro

Name: 19th century French pier mirror

Price: 1450 Euro

Name: 20th century timber gilt oval mirror

Price: 1920 Euro

Name: Irish carved giltwood over mantle mirror

Price: 6250 Euro

Name: Pair of mirrors

Price: 1950 Euro

Name: Pair of Gilt Oval mirrors

Price: 2250 Euro

Name: Vintage Mirror

Price: 1 Euro